Kinkaku-ji

Kinkaku-ji

The famous golden pavilion of Kinkaku-ji

No Comments

Join the Conversation