Hideyoshi Toyotomi

Hideyoshi Toyotomi

A statue of Hideyoshi Toyotomi outside Hokoku-jinja Shrine

No Comments

Join the Conversation