Shintomi-cho Dashi

Shintomi-cho Dashi

The float (dashi) from Shintomi-cho

No Comments

Join the Conversation